Základné údaje

Okrem centrálnej jednotky úlohy NSRV SR vykonávajú 8 decentralizovaných jednotiek siete NSRV/ regionálne antény. Regionálne antény NSRV SR pôsobia v 8 regiónoch Slovenska – v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom a v košickom kraji. 

 

Činnosť

Aktivity regionálnych antén pozostávajú zo 3 hlavných kategórií:

  1. Vzdelávacie a informačné aktivity
  2. Národná a nadnárodná spolupráca

2.1 Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 v rámci SR alebo stretnutie so zahraničnými partermi k PRV v SR
2.2 Odborné exkurzie do zahraničia  zamerané na témy PRV  SR 2014 - 2020
2.3 Účasť regionálneho koordinátora NSRV na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými  vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ
2.4 Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni

      3.Propagácia

3.1 Výstavy – účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
3.2 Propagačno – informačné aktivity