Centrálna jednotka NSRV -  Základné údaje

Centrálna kancelária Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) – Jednotka NSRV je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Na Jednotke NSRV pracujú pracovníci, ktorých hlavnými úlohami je realizácia celonárodných aktivít, ako sú web stránka NSRV, národné konferencie, semináre zamerané na rozvoj vidieka, zber a propagácia príkladov dobrej praxe, koordinácia aktivít na regionálnej úrovni, podpora pri príprave a realizácii projektov spolupráce, vydávanie publikácií, zber a poskytovanie informácií o realizácii PRV SR 2014-2020, propagácia NSRV a jej aktivít, styk s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

 

Činnosť

Aktivity NSRV sú vykonávané prostredníctvom akčných plánov centrálnej jednotky 

Centrálna jednotka NSRV sa bude v roku 2016 venovať hlavne koordinácii aktivít plánovaných a realizovaných na regionálnej úrovni, udržiavaniu kontaktov s členmi NSRV, rozširovaniu počtu členov, distribúciu aktuálnych informácií o rozvoji vidieka, prenos informácií z úrovne Európskej siete rozvoja vidieka, Riadiaceho orgánu PRV SR 2014-2020, zabezpečovaniu spätnej väzby, výmenu skúseností, podporu nadväzovania kontaktov pre národnú a nadnárodnú spoluprácu, zber a prezentáciu príkladov dobrej praxe v procese implementácie PRV SR 2014-2020 tak na národnej ako aj na regionálnej úrovni prostredníctvom rôznych informačných kanálov (tlačoviny, výstavy, médiá), hodnotenie miestnych akčných skupín v SR, zber informácií potrebných k hodnoteniu Programu, vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. ENRD. 

Aktivity na centrálnej úrovni sú rozdelené do 4 základných kategórií, ktoré zahŕňajú čiastkové aktivity:

 1. Vzdelávacie a informačné aktivity
 • Vzdelávacie a informačné aktivity na centrálnej úrovni
 1. Národná a nadnárodná spolupráca
 • Národná a nadnárodná spolupráca na centrálnej úrovni
 • Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka, koordinačného výboru Európskej siete rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER
 • Účasť na medzinárodných konferenciách
 • Stretnutia tímu
 1. Propagácia NSRV
 • Údržba web stránky
 • Propagačné predmety
 • Účasť na výstavách
 • Tlačoviny
 • Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV)
 1. Zber a poskytovanie informácií