Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov  v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Dokument – Operačný program Výskum a inovácie (.pdf 2,89 MB) – nefinálna verzia