Dokumenty:

 

OPATRENIE

1 Prenos znalostí a informačné aktivity

Podopatrenie:

1.1  Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností (Prijímateľ podpory: poskytovatelia prenosu vedomostí a zručností pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohosp. a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach – vybraní VO)

1.2  Podpora demonštračných aktivít a informačné akcie  (Prijímateľ podpory: poskytovatelia informačnej akcie a demonštračných aktivít pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohosp. a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach – vybraní VO)

OPATRENIE

2 Poradenské služby

Podopatrenie:

2.1 Podpora využívania poradenských služieb (Prijímateľ podpory: certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných poradcov, resp. spoločnosti zamestnávajúce certifikovaných poradcov (napr. SPaPK)  – vybraní VO)

2.2 Podpora vzdelávania poradcov (Prijímateľ podpory: vzdelávacie organizácie oprávnené k odbornej príprave poradcov = vybraní VO)

OPATRENIE

4 Investície do hmotného majetku

Podopatrenie:

4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov  (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe)

4.2 Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, resp. aj potravinárskej prvovýrobe – na zriadenie podnikovej predajne)

4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva (prijímateľ podpory: MPaRV SR, resp. miestna územná samospráva, resp. obhospodarovateľ lesa podľa zákona č. 326/2005 Z.z.)

4.4 Podpora neproduktívnych investícií spojených s plnením agro-environmentálnych cieľov súvisiacich s klímou (prijímateľ podpory: PO alebo FO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe)

OPATRENIE

5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Podopatrenie:

5.1 Podpora investícií do preventívnych opatrení na zníženie následkov pravdepodobných prírodných pohrôm, nepriaznivých klimatických a katastrofických udalostí (prijímateľ podpory: PO alebo FO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe)

OPATRENIE

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie:

6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (prijímateľ podpory: SHR, tzv. mladý farmár do 40 r. formou paušálnej platby)

6.3 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (prijímateľ podpory: SHR, malý poľnohospodársky podnik)

6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (prijímateľ podpory: mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach)

OPATRENIE

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:

7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie (prijímateľ podpory: pri obnoviteľných zdrojoch energie obce do 1 000 obyv., pri investíciách do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry obce do 1000 obyv., združenia obcí, a pri kanalizácii a ČOV aj obce, ktoré sú súčasťou aglomerácie na  2000 EO a pod 2000)

7.3 Podpora infraštruktúry širokopásmového internetu vrátane jej budovania, zlepšenia a rozšírenia, podpora pasívnej infraštruktúry širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu a verejnému e-governmentu (prijímateľ podpory: obce do 500 obyv., združenia obcí)

7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry (prijímateľ podpory: obce do 1 000 obyv., združenia obcí)

7.5 Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu (prijímateľ podpory: obce do 1 000 obyv., združenia obcí)

OPATRENIE

8 Investície do rozvoja lesných oblastí  a zlepšenie životaschopnosti lesov

Podopatrenie:

8.3. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

8.4. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami, katastrofickými udalosťami a obnova poškodených lesov (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

8.5. Podpora investícií zlepšujúcich odolnosť a environmentálnu hodnotu lesných ekosystémov (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

OPATRENIE

9 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov  (prijímateľ podpory: skupiny a organizácie výrobcov oficiálne uznané príslušnou inštitúciou do konca programového obdobia, ktoré spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku – ich členovia budú FO alebo PO podnikajúce v poľnohospodárstve)

OPATRENIE

10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 – ročné platby)

Podopatrenie:

10.1 Platby za agroenvironmentálno-klimatické záväzky

10.2 Podpora na zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

OPATRENIE

11 Ekologické poľnohospodárstvo  (Prijímateľ podpory: Fyzické a  právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ich združenia plniace požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa čl. 9 nariadenia EÚ č. 1307/2013 – ročné platby)

Podopatrenie:

11.1 Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo

11.2 Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva

OPATRENIE

12 Platby v rámci sústavy Natura 2000

Podopatrenie:

12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – poľnohospodárska pôda  (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/201 – ročná platba)

12.2  Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesný pozemok (prijímateľ podpory: Súkromní vlastníci lesa alebo združenie súkromných vlastníkov lesa s právnou subjektivitou - ročná platba)

OPATRENIE

13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými  osobitnými obmedzeniami (prijímateľ podpory: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia č. 1307/2013 -  ročná platba)

Podopatrenie:

13.1 Kompenzačné platby v horských oblastiach

13.2 Kompenzačné platby pre ostatné oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam

13.3 Kompenzačné platby v ostatných oblastiach postihnutých špecifickými obmedzeniami

OPATRENIE

14 Dobré životné podmienky zvierat  (prijímateľ podpory: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia č. 1307/2013 -  ročná platba)

OPATRENIE

15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

(prijímateľ podpory: Súkromní  a verejní správcovia  lesa alebo združenie súkromných  a verejných  správcov  lesa s právnou subjektivitou, resp. štátni správcovia lesa)

Podopatrenie: 

15.1 Platby na lesnícko-environmentálne záväzky

15.2  Podpora na účely ochrany a podpory  lesných genetických zdrojov

OPATRENIE

16 Spolupráca

Podopatrenie: 

16.1.  Podpora zriadenia operačných skupín EIP zameraného na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

16.2.  Podpora pilotných projektov a podpora vývoja nových postupov, procesov a technológií

16.3 Spolupráca medzi strediskami prevádzkovateľov v organizovaní spoločných pracovných procesov pri spoločnom využívaní zariadení a prostriedkov pre rozvoj/marketing cestovného ruchu

16.4. Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi účastníkmi dodávateľského reťazca pre vznik a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a podpora propagačných činností v miestnom kontexte týkajúcich sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

16.8 Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov

OPATRENIE

17 Riadenie rizík

Podopatrenie: 

17.2 Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

OPATRENIE

19 LEADER   (prijímateľ podpory: Verejno-súkromné partnerstvo, ktoré má právnu formu: občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

Podopatrenie: 

19.1 Prípravná podpora – len pre VSP, ktoré doteraz nemali štatút MAS

19.2 Podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – v rámci LEADER: 1. Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva; 2. Kvalita života (obnova a rozvoj obcí); 3. Vidiecky cestovný ruch; 4. Technológie šetrné k ŽP, inovácie, vzdelávacie a informačné akcie a pod.

19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín – projekty spolupráce

19.4 Chod miestnej akčnej skupiny a animácia