Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernením č. 1 sa mení nasledovný dokument:

 

Príloha č. 2 Zoznam ukazovateľov a iných údajov.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 21. apríla 2017.

 

zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/usmernenie-c-1-k-vyzvaniu-s-kodom-opvai-mhtp2016511512-01/

Pridaj komentár