• Čo je Národná sieť rozvoja vidieka?
 • Aké sú hlavné úlohy NSRV?
 • Kde nájdete pracoviská NSRV?
 • Prečo sa stať členom NSRV?
 • Kto sa môže prihlásiť za člena NSRV?
 • Ako sa stať členom NSRV?
 
Čo je Národná sieť rozvoja vidieka? 
Národná sieť rozvoja vidieka je súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Bola zriadená na základe čl. 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 .

 

Aké sú hlavné úlohy NSRV? 

Národná sieť rozvoja vidieka má za úlohu spájať všetkých aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do realizácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, alebo sa podieľajú na rozvoji vidieka. NSRV bude slúžiť na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, podporu miestnych akčných skupín, podporu spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni. Hlavné úlohy NSRV sú v PRV SR 2014 -2020 definované nasledovne:

 1. činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
 2. činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
 3. činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35;
 4. činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
 5. spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
 6. činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
 7. činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.
 
Kde nájdete pracoviská NSRV? 

Štruktúra NSRV pozostáva z Centrálnej jednotky NSRV, ktorá je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre a 8 regionálnych antén v jednotlivých krajoch SR. Adresy a kontakty nájdete v sekcii Kontakty.

 

Prečo sa stať členom NSRV? 

Informácie a aktivity poskytované NSRV sú prístupné a otvorené pre všetkých záujemcov. Registrovaní členovia NSRV budú dostávať informácie na svoje e-mailové adresy o novinkách a pripravovaných aktivitách z oblastí, ktoré ich zaujímajú, budú oslovovaní pri dotazníkoch a prieskumoch, budú mať možnosť vyjadriť svoje názory k aktivitám siete a pod. V prípade záujmu budú dostávať Spravodajcu NSRV (štvrťročný informačný materiál) v tlačenej forme poštou na svoju adresu.

 

Kto sa môže prihlásiť za člena NSRV? 

Za člena NSRV sa môžu prihlásiť organizácie, firmy, obce, zduženia, jednotlivci, ktorí sú aktívni v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Členstvo je bezplatné.

 

Ako sa stať členom NSRV? 

Vyplnením prihlášky, ktorú je možno získať na Centrálnej jednotke NSRV v Nitre, alebo od niektorého z regionálnych pracovníkov NSRV, poštou, prípadne vyplnením formulára, ktorý nájdete  na tejto web stránke v časti Dokumenty a zašlete e-mailom alebo poštou na centrálnu kanceláriu NSRV alebo na príslušné regionálne pracovisko.