Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Upozornenie:

– Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portálhttp://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránkewww.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

 

Oblasti podpory:

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

– nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),

– nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),

– rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu(šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

 

Oprávnení žiadatelia:

O grant môžu požiadať:

futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,

slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

 

Neoprávnenými subjektmi sú:

– podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,

– mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,

– profesionálne mládežnícke kluby,

– neziskové a mimovládne organizácie,

– podnikateľské subjekty,

– fyzické osoby.

 

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:

– Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Oprávnené a neoprávnené náklady:

– Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

 

Neoprávnené položky sú:

Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 %celkovej požadovanej sumy;

– Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;

Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

– Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je možné preplatiť roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;

– Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.

 

Zasielanie projektov:

registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk;

elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné prílohy:

Do časti Galéria tiež vložte:

sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis).Netýka sa miest a obcí;

sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.

 

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

 

Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní:

– V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu. Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov, systém ju automaticky oreže alebo natiahne.

 

Hodnotiace kritériá:

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

– predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;

– priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času;

inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový klub dlhodobý prínos;

– byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Podmienky a proces hlasovania:

– Samotný proces hlasovania na stránkewww.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

 

Dokument na stiahnutie:

Grantová výzva (http://bit.ly/2pCIUgj)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p0lA8c

Pridaj komentár