Stručná charakteristika RA NSRV SR

Základnými činnosťami regionálnej antény bude: zber a poskytovanie informácií v regióne Žilinského kraja – o rozvoji vidieka z pohľadu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o úspešne zrealizovaných projektoch financovaných z PRV SR 2014 – 2020. Ďalej bude Žilinská regionálna anténa poskytovať poradenstvo z oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; vykonávať prieskumy z vlastného podnetu a z podnetu Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prípadne Centrálnej jednotky NSRV SR; tiež bude slúžiť ako kontaktný bod pre miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP), ako aj pre potenciálnych žiadateľov z oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a obcí v rámci PRV SR 2014 – 2020. 

Takisto bude vytvárať priestor na spoluprácu s inými formálnymi a neformálnymi sieťami/centrami na národnej alebo regionálnej úrovni, prispievajúc tak k implementácii EŠIF v oblasti politiky rozvoja vidieka SR. 

Aktuality