*|MC:SUBJECT|*
Ak sa VC!m newsletter nezobrazil sprC!vne, kliknite SEM
B
Consulting & Education Partners, s.r.o.
B
Online vzdelC!vanieB
vE!etko budete vedieE% - bez cestovania, pera a papiera

WEBINCR
REGISTER PARTNEROV VEREJNEJ SPRCVY
povinnosti pre prijC-mateD>ov finanD nC=ch prostriedkov zo E!tC!tu a z EC od 1.2.2017

B
 • Ste prijC-mateD>om NFP, dotC!ciC- alebo priamych podpC4r z fondov EC a zo E tC!tneho rozpoD tu SR?
 • Ste dodC!vateD>om alebo subdodC!vateD>om tovarov, sluE>ieb alebo stavebnC=ch prC!c financovanC=ch zo E tC!tneho rozpoD tu, z rozpoD tu obce/mesta/VCC alebo fondov EC?
 • PrijC-matelia NFP, dotC!ciC- alebo priamych podpC4r - mC!te povinnosE% registrC!cie, ak ste zmluvu podpC-sali pred 1.2.2017, ale prijC-mateD>om sa stanete aE> po 1.2.2017?
 • KtorC= subdodC!vateD> (aj zo zahraniD ia) a kedyB musC- byE% registrovanC= v RPVS? - POZOR! B od 1.2.2017 neplatC- percentuC!lne obmedzenie na subdodC!vky v zmysle zC!kona o verejnom obstarC!vanC-.B
 • RegistrC!cia vC=luD ne cez oprC!vnenC: osobu - ako si ju vybraE% a nebyE% v konflikte zC!ujmov?
 • OprC!vnenC! osoba - jej povinnosti a zodpovednosti
 • Sankcie - administratC-vne, obchodnC) a trestnC)
 • PrC-padovC) E!tC:die
B
WEBINCR JE URD ENC: vE!etkC=m PO alebo FO, ktorC) nie sC: subjektom verejnej sprC!vy aB ktorC):B
 • sC: prijC-mateD>mi finanD nC=ch prostriedkov zo E tC!tneho rozpoD tu SR, zB rozpoD tu verejnoprC!vnej inE!titC:cie, zB rozpoD tu obce/mesta/VCC, zB fondov EurC3pskej C:nie,
 • prijC-majC: plnenie vB podobe majetkovC=ch prC!v E!tC!tu, verejnoprC!vnej inE!titC:cie, obce, vyE!E!ieho C:zemnC)ho celku alebo zdravotnej poisE%ovne. B B

LEKTOR:
 • JUDr. Pavel Nechala
- advokC!t a managing partner advokC!tskej kancelC!rie Nechala & Co. s.r.o. B Od roku 2001 spolupracovnC-kB slovenskej poboD ky Transparency International. JUDr. Nechala sa podieD>al na prC-prave viacerC=ch legislatC-vnC=ch nC!vrhov v oblasti boja proti korupcii. V sC:D asnosti sa venuje taktieE> problematike podnikateD>skej etiky, budovania prevenD nC=ch mechanizmov a whistleblowingu. Je oprC!vnenou osobou v zmysle zC!kona D . 316/2015 Z.z.

B
B


B
Consulting & Education Partners, s.r.o., KoE!ickC! 56, 821 08 Bratislava
B
KontaktnC! osoba: NaDa UrminskC!
e-mail: urminska@cepartners.sk
tel: +421-2-55641318

OdhlC!siE% z odberu | *|LIST:ADDRESS|*

*|REWARDS|*