Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

 

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Bližšie informácie: https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-druhej-prioritnej-osi-progra-2

Pridaj komentár