POZVÁNKA ​

na verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v čase od 09:00 do 12:00.

Adaptácia (prispôsobenie sa) na zmenu klímy, je jednou z najvýznamnejších aktuálnych výziev pre celý svet, Bratislavský samosprávny kraj nevynímajúc. Nielenže dramaticky rastie priemerná ročná teplota, ale narastá aj častosť a závažnosť extrémnych prejavov počasia. Nevyhnutnosť našej reakcie na prebiehajúcu zmenu klímy je zdôraznená vo viacerých materiáloch národnej a medzinárodnej úrovne ako je napríklad Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy alebo Parížska dohoda, ktorá vstúpila do platnosti počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Katalóg adaptačných opatrení BSK vznikol na základe uvedomenia si nevyhnutnej potreby riešenia tejto témy na regionálnej ako aj lokálnej úrovni, pričom BSK má ambíciu byť lídrom v tejto oblasti na Slovensku.

Hlavnými témami prezentácie budú dopady zmeny klímy a význam adaptácie na lokálnej úrovni, Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na negatívne dôsledky zmeny klímy, príklady dobrej praxe zo Slovenska ako aj zahraničia.

Druhá časť podujatia bude venovaná možnostiam financovania opatrení na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na územie. Predstavené bude široké spektrum finančných nástrojov podporujúcich realizáciu adaptačných opatrení. Medzi finančné nástroje, ktoré by sme Vám radi odprezentovali,  patria napríklad Operačný program Kvalita životného prostredia, Nórsky finančný mechanizmus, program LIFE, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu vidieka ako aj ďalšie národné a nadnárodné zdroje.

Hlavným cieľom podujatia je zvýšiť povedomie miest, obcí ako aj širokej verejnosti v oblasti zmeny klímy ako aj informovanie jednotlivých aktérov v území o možnostiach realizácie vhodných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy. Podujatie ako aj samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK majú napomôcť, aby zástupcovia miest a obcí ale i široká verejnosť boli schopní vybrať vhodné a racionálne adaptačné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

V prílohe e-mailu prikladáme oficiálnu pozvánku predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ako aj program podujatia.

Samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je prístupný na webov sídle BSK. 

Prosíme o potvrdenie účasti na e-mailovú adresu pavol.stano@region-bsk.sk najneskôr do 31.3.2017.

Pridaj komentár