Operačný program Technická pomoc je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ. Na základe pozitívnych skúseností podpory riadenia implementácie programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007–2013 prostredníctvom samostatného operačného programu, SR chce stavať na získaných skúsenostiach a posilniť systémový prístup k riadeniu a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Globálnym cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality AK podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ, čím OP TP prispeje k plneniu cieľov „Európa 2020 – Stratégia na posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“ (Stratégia Európa 2020) ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky (NPR SR).

Dokument – Operačný program Technická pomoc (.pdf 2,35 MB) -  nefinálna verzia