Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Prioritné osi IROP:
– prioritná os 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“,
– prioritná os 2 „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“,
– prioritná os 3 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“,
– prioritná os 4 „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“,
– prioritná os 5 „Miestny rozvoj vedený komunitou“,
– prioritná os 6 „Technická pomoc“.

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, predovšetkým k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

  1. rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území
  2. rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia:
  • efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne a
  • efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.

 Dokument – Integrovaný regionálny operačný program (.pdf 5,65 MB)