Vláda SR 14. mája 2014 schválila nový operačný program Efektívna verejná správa na programové obdobie 2014 – 2020 (OP EVS), v rámci ktorého bude Ministerstvo vnútra SR  plniť funkciu Riadiaceho orgánu (RO). Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených 278 449 284 eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu aktivít v rámci verejnej správy.

Realizácia OP EVS prispeje k naplneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v SR v roku 2020.

OP EVS sa bude vzťahovať na celé územie SR a jeho hlavnými cieľovými skupinami budú inštitúcie a subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá, zamestnanci inštitúcií súdneho systému a subjektov VS zodpovedných za politiky v oblasti justície, zamestnanci a členovia mimovládnych a profesijných združení zameraných na oblasť justície, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb verejnej správy).

Dokument – Operačný program Efektívna verejná správa (.pdf 1,78MB) – nefinálna verzia