Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.

 

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ŽoNFP). Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových období“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná termínom uzavretia konkrétneho hodnotiaceho kola, ale uzavretím výzvy, najmä z dôvodu vyčerpania alokácie určenej pre výzvu. Tým sa umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy riadne oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

 

Viac informácií je možné získať v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk

 

zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vyhlaseni-22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizaciu-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/

Pridaj komentár