Informácia o schválených/neschválených žiadostiach – dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017.

Informácia o schválených/neschválených žiadostiach - dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017.   Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke:   Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa…

Continue ReadingInformácia o schválených/neschválených žiadostiach – dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017.

Oznámenie PPA zo dňa 05.05.2017 k výzve č. 21/PRV/2017 na podopatrenie 19.2.

Oznámenie PPA zo dňa 05.05.2017 k výzve č. 21/PRV/2017 na podopatrenie 19.2.   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu…

Continue ReadingOznámenie PPA zo dňa 05.05.2017 k výzve č. 21/PRV/2017 na podopatrenie 19.2.

INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-05 A OPVAI-MH/DP/2017/2.2.2-06

INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-05 A OPVAI-MH/DP/2017/2.2.2-06   Ministerstvo hospodárstva SR ako…

Continue ReadingINFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-05 A OPVAI-MH/DP/2017/2.2.2-06

Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región   V systéme fondov Európskej únie (EÚ) by mal existovať špeciálny operačný program, ktorý by sa týkal karpatského regiónu spájajúceho…

Continue ReadingOžíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02   Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:…

Continue ReadingInformácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa – Podprogram 1.5.2

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Podprogram 1.5.2   Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.   Rozhodnutia riaditeľa…

Continue ReadingFOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa – Podprogram 1.5.2

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu   V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na…

Continue ReadingVýzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01   V základnej škole úspešnejší v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj   5. 2017   Banská…

Continue ReadingInformačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01   V základnej škole úspešnejší   5. 2017    Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v…

Continue ReadingInformačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15   Prílohy (dokumenty na stiahnutie)   http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11500

Continue ReadingNajčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12   Prílohy (dokumenty na stiahnutie)   http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11499

Continue ReadingNajčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14   Prílohy (dokumenty na stiahnutie)   http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

Continue ReadingAktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13   Prílohy (dokumenty na stiahnutie)  …

Continue ReadingAktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa § 2 písm. a)…

Continue ReadingPodpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie doplnených FAQ k výzvam

Zverejnenie doplnených FAQ k výzvam   Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo doplnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:   https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/  …

Continue ReadingZverejnenie doplnených FAQ k výzvam

Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime

Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime   Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 28. apríla Výzvu na predkladanie…

Continue ReadingVýzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je…

Continue ReadingPôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc