Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-20

 1. marec 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 03.03.2017 bola zverejnená 20. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 130 000 000 EUR.

Vyhlásená výzva je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla .

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude  organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA.

Viac informácií je možné získať v časti  Výzvy/aktuálne Výzvy alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP esif@siea.gov.sk.

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 1. marec 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica

piatok 10. marec 2017 / Bratislava

Zasadacia miestnosť č. 207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

štvrtok 23.3.2017 / Banská Bystrica

veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Program:

09:30 – 10:00                     Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00                     Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30                     Prestávka

12:30 – 15:00                     Diskusia a osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017 pre Bratislavu, do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu .

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov .

Termín a miesto konania: Košice

pondelok 13.3.2017 / Košice

Malá zasadačka , Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Program:

13:30 – 14:00                     Registrácia účastníkov

14:00 – 16:00                     Základné informácie o výzve

16:00 – 16:30                     Prestávka

16:30 – 18:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Z  svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. V rámci V. ročníka programu budú prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016.

Oblasti podpory:

- V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí: 

 1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie verejnosti. 
 1. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod. 
 1. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov, seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom.

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:

- samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;

- miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. Pokiaľ sa napríklad hlási s projektom obec, miestna knižnica z danej obce už nemôže podať projekt a naopak. V prípade, ak podáte viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr.

Výška grantu:

- Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 2 500,- eur a maximálnej výške 5 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 6 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť minimálne 1 200 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže byť v tomto prípade maximálne 4 800 eur.

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.

Z grantu nie je možné hradiť:

- cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);

- prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie);

- odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu alebo spracovanie správy projektu;

- bankové poplatky.

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk,

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,

- žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

Povinné súčasti:

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti:

- sken dokumentu o pridelení IČO;

- 2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií);

- sken stručného vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je žiadateľom knižnica alebo kultúrna inštitúcia/centrum.

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Neprikladajte prosím dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 12.4.2017 do 13:00 h.

Hodnotiace kritériá:

- projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;

- do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci;

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva Obce bližšie k vám 2017 (http://bit.ly/2mkFcqo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m2db3Z

Oznámenie o predkladaní žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 13. marca 2017 do 31. marca 2017.

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom NV SR č. 152/2013 Z. z..

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia.

 

- Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola.

- Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií.

- Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur.

Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur.

Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola výzvy, ktorú vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého kola. Šancu na úspech tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole. Kritizovaný proces výberu miestnych akčných skupín pritom súčasné vedenie rezortu zdedilo z minulosti.

Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia a to je väčšie pokrytie územia,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Odhadujeme, že benefitovať budú prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s odhadovaným počtom 3,1 milióna obyvateľov a 2400 obcí.“ Pôvodne to malo byť 20 tisíc km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí.

Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať finančné prostriedky. Žiadatelia o udelenie štatútu MAS dostanú možnosť zredukovať vlastné pôvodne navrhnuté opatrenia tak, aby zodpovedali reálnemu rozpočtu. Výzva pre druhé kolo bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS je plánované na tretí štvrťrok 2017.

MPRV SR takto zabezpečí pokrytie väčšieho územia kvalitnými stratégiami. Nová výzva prinesie transparentne pridelenie alokácií a reálne nastavené opatrenia v stratégiách rozvoja územia. O finančné prostriedky sa pritom môžu uchádzať aj tie miestne akčné skupiny, ktoré dostali v prvom kole negatívne hodnotenie projektového zámeru. Neraz to bolo kvôli formálnym nedostatkom, pričom vo viacerých prípadoch išlo o fungujúce a etablované zoskupenia.

MPRV SR zároveň upozorňuje, že sa týmto uzatvára proces výberu stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou. Celá finančná alokácia bude rozdelená medzi všetky potenciálne MAS, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru. Ďalšie výzvy vyhlásené nebudú.

MAS sú verejno-súkromnými partnerstvami, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju.

Dokument na stiahnutie:

- Tlačová správa (http://bit.ly/2lWbFQU)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m7JPDt

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

01.03.2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28. februára 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 2, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraným na podporu mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) :

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) :

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

 1. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásil výzvu zameranú na komunálny odpad a nelegálne skládky. Operačný program má ambíciu prostredníctvom finančného príspevku z eurofondov vo výške 8,1 milióna eur zlepšiť situáciu a systém nakladania s odpadom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v siedmich slovenských krajoch.

Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a na realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratné finančné príspevky je 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov z Atlasu rómskych komunít (2013), s výnimkou Bratislavského kraja.

„Od januára 2016 sme vyhlásili piatu výzvu, ktorej cieľom je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Nelegálne skládky sú problémom v mnohých častiach Slovenska. Nielenže majú negatívny dopad na našu prírodu, ale aj na vzájomné spolunažívanie. Veríme, že vďaka prostriedkom z Európskej únie sa nám podarí odstrániť čo najviac nelegálnych skládok a zaviesť efektívny systém nakladania s komunálnym odpadom,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

Výzva bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou vo výške 8 160 295 eur. Zo štátneho rozpočtu je na projekty vyčlenených 960 035 eur. Zvyšných 5% financovania je povinný zabezpečiť prijímateľ príspevku.

Úspešný prijímateľ finančného príspevku bude môcť realizovať niekoľko aktivít na dosiahnutie cieľov projektu. V súlade s uvedenými podmienkami vo výzve bude môcť niektoré z nasledujúcich aktivít aj kombinovať, aby nadobudnuté prostriedky využil čo najefektívnejšie.

V rámci aktivity Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu pôjde o vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vybudovanie zberných dvorov  vrátane nákupu hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu  (zberné nádoby, zberové vozidlá, technika).

Aktivita Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky poskytne prijímateľom možnosti na zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom; vytriedenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným; umiestnenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom; a sanáciu/úpravu miesta s nezákonne umiestneným odpadom.

OP ĽZ v gescii MV SR vyhlásil za kalendárny rok 2016 štyri výzvy, ktoré sú naďalej pre svojich potenciálnych prijímateľov otvorené. Ide o dve výzvy zamerané na vybudovanie, rekonštrukciu alebo prestavbu materských škôl, výzvu na rovnakú podporu komunitných centier a výzvu na podporu prístupu k pitnej vode. Rezort schválil aj dve vyzvania na národné projekty, ktorých prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a v najbližších dňoch ich začne prostredníctvom projektov realizovať priamo v dotknutých obciach. Celková alokácia tejto časti OP ĽZ pre programové obdobie 2014-2020 je 383 miliónov eur z prostriedkov Európskej únie. Všetky doposiaľ vyhlásené výzvy a vyzvania poskytujú svojim prijímateľom finančné prostriedky vo výške 138 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 120 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je zároveň rozdelená v závislosti od kategórie oprávneného žiadateľa nasledovne: Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 60 000 000 EUR a Subjekty územnej samosprávy 60 000 000 EUR.

Vyhlásená výzva je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude  organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA.

Viac informácií je možné získať v časti  Výzvy/aktuálne Výzvy alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP esif@siea.gov.sk.

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU - PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA

24.02.2017

V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v platnom znení budete informovaní na web s stránke MK SR.

INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (tretia zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 247 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.

Oznam o vyhlásení 18. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 18. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

 

Oznam o vyhlásení 17. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 17. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 21 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

PPA pristúpila k zverejňovaniu informácií o podporách nad rámec zákona

 • PPA zverejňuje informácie pre prijímateľov, žiadateľov i verejnosť nad rámec zákona
 • Opatrenia v rámci programu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia
 • Ročne vydá PPA viac ako 20 000 rozhodnutí

Bratislava, 23. február 2017 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia, pristúpila k zverejňovaniu informácií o všetkých druhoch podpôr. Na svojej webstránke sprístupnila informácie nad rámec zákona i požiadaviek Európskej únie. Cieľom je stransparentnenie informovania o prostriedkoch, ktoré rozdeľuje. Ročne pritom PPA disponuje cca. 800 miliónmi eur.

„Naším cieľom je transparentné informovanie o prostriedkoch a to i nad rámec zákona. Pripravili sme preto systém, kde je jednoduchou formou možné zistiť informácie, či už pre žiadateľov alebo prijímateľov, ale aj pre verejnosť v rámci verejnej kontroly o žiadostiach a podporách. Ide o doteraz nevídané opatrenie v rámci PPA,“ povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. PPA zabezpečuje vyplácanie podpôr pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov a pre tzv. malé obce z Programu rozvoja vidieka, operačného programu Rybné hospodárstvo, tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov, platieb na opatrenia organizácie trhu a štátnej pomoci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na stránke agentúry je tak možné získať informácie o priamych podporách, projektových podporách, trhových mechanizmoch i štátnej pomoci.

Počty prijímateľov sa pritom každoročne pohybujú v desiatkach tisíc. Napríklad počet jednotných žiadostí na priame podpory v roku 2016 dosiahol 18 980 platných žiadostí obsahujúcich žiadosti na rôzne podporné schémy týkajúce sa poľnohospodárskych plôch a chovaných hospodárskych zvierat. Od 1. decembra 2016 do 20. 2. 2017 pritom PPA vydala rozhodnutia v zmysle správneho poriadku pre 16 437 jedinečných žiadateľov, t. j. 87 %. Ku koncu roka 2016 bolo vyplatených 68,5 % platieb na jednotné žiadosti podané v roku 2016 a k dnešnému dňu je vyplatených už dokonca 86,73 %.

V rámci Programu rozvoja vidieka bolo do konca roku 2016 vyhlásených 20 výziev, z toho tri boli zrušené. Na platné výzvy sa zaregistrovalo 5 357 projektov, na ktoré potenciálni žiadatelia požadovali 1,48 miliardy eur. Ku koncu roka 2016 nadobudlo účinnosť 1 038 zmlúv s kontrahovanou výškou cez 521 miliónov eur. Celkovo, spolu z opatreniami PRV 2007-2013, ktorých financovanie pokračuje z PRV 2014-2020, je kontrahovaných už 47,5 % prostriedkov z verejných zdrojov.

V rámci opatrení organizácie trhu a štátnej pomoc bolo v roku 2016 vyplatených 17,45 mil. €. Z toho 5,9 milióna eur predstavovala štátna pomoc a pomoc de minimis. Spolu v tejto oblasti tak PPA vydala 1 010 rozhodnutí.

„Chceme, aby mala verejnosť informácie o fungovaní PPA a zároveň tak mohla prebiehať aj verejná kontrola nakladania s európskymi i štátnymi financiami. Naším cieľom je, aby sa PPA, ktorá vo svojej podstate funguje ako banka, plne elektronizovala a všetky procesy tak boli efektívne a zároveň kontrolovateľné,“ uviedol Juraj Kožuch.

 

VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

23.02.2017

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa je do 28.03.2017. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.

ZVEREJNENIE SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS PRE DECENTRALIZOVANÚ PODPORU V ZNENÍ DODATKU č. 1

22.02.2017

Dnešným dňom bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. schémy: DM – 6/2016 v znení dodatku č. 1. Schéma v znení dodatku ako aj dodatok je zverejnený v časti Programové dokumenty.

Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom

23.02.2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby.

Žiadatelia môžu žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP  s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Maximálna možná suma, ktorá môže byť jednému projektu pridelená je 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Celé znenie výzvy ako aj podrobné informácie pre žiadateľa si môžete stiahnuť TU.

Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

odbor projektového riadenia

Námestie SNP č. 33

813 31  Bratislava (obálku je potrebné označiť číslom a názvom programu a podprogramu).

Program Obnovme si svoj dom je súčasťou dotačného systému ministerstva kultúry. Jeho cieľom je podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. V rámci programu bolo doteraz 5 podprogramov, z ktorých najviac využívaný je podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Rozpočet programu Obnovme si svoj dom bol výrazne navýšený, v roku 2017 predstavuje viac než 12 miliónov eur.

referát styku s médiami MK SR

UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO IROP pre PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+.

Zmeny výzvy v neverejnej časti ITMS2014+ zo strany SO pre IROP pre PO3 sa prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

20.02.2017 - Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017.

Zmeny sa týkajú podprogramov:

1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu.

1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických príloh s explikáciou a iné dôležité usmernenia k podávaniu projektov sú uvedené v prílohe na konci dokumentu.

Dôkladne si, prosím, pred podávaním projektov preštudujte zapracované zmeny.

Odkaz na celé znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Odkaz na prílohu k Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, príslušných referentov.

viac_informacii Protischrankovy zakon webinar prihlaska

posielam Vám informáciou o školení, ktoré je určené pre PO  a FO,  ktoré sa svojimi príjmami z obchodovania so štátom alebo akýmikoľvek príjmami formou NFP, dotácií alebo priamych podpôr zo ŠR alebo fondov EÚ stávajú od 1.2.2017 partnermi verejného sektora.  Partnerom verejného sektora je každá FO a PO, ktorá má jednorázovo príjem od štátu vyšší ako 100.000 EUR ( myslí sa zazmluvnená výška) alebo kumulatívne za hospodársky rok viac ako 250.000 EUR. Ide o všetky príjmy zo ŠR, či už formou priamych podpôr, dotácií, z verejných súťaží a pod.

 

Na nesplnenie si povinnosti registrácie do RPVS ( ak takáto povinnosť vznikla) sa vzťahujú sankcie ako v zmysle ZVO – pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa a v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. – pre dodávateľa a subdodávateľa.

Nejde o symbolické sankcie.

Toto školenie bude realizované formou webinára, čiže nemusíte  nikam cestovať. Školenie je realizované cez internetové pripojenie. Všetky materiály dostanete elektronicky. Nepotrebuje ani pero a papier, pretože aj poznámky si môžete robiť priamo do týchto materiálov, ktoré Vám automaticky zostávajú k dispozícii.

prihlaska

Protischrankovy zakon webinar

viac_informacii

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektovneziskových organizácií v oblastiach:

- vzdelávanie,

- sociálna pomoc a zdravie,

- ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť,

- kultúra,

- šport,

- životné prostredie,

- veda a výskum.

Oprávnení žiadatelia o grant:

- neziskové a mimovládne organizácie,

- materské a stredné školy,

- zariadenia sociálnych služieb,

- inštitúcie verejnoprospešného charakteru a

- športové kluby.

Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

Výška grantu:

- V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je ohraničená (v minulosti bola odporúčaná suma do 4 000 €). Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je požadovaná suma.

 

V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Podmienky a ďalšie informácie:

V otvorenom grantovom programe platia nasledovné obmedzenia v rozpočte:

- Náklady na mzdy alebo honoráre, požadované od Nadácie SLSP, by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Odvody do poisťovní a fondov, ani zrážková daň sa z grantu neprepláca;

- Pri cestovných nákladoch môžu byť preplatené iba cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného môže byť preplatený iba na základe konzultácie - zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu je nie možné hradiť alkoholické a tabakové výrobky;

- Pri použití mobilného telefónu možno preplatiť z grantu max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu);

- Z grantu sa neprepláca roaming, kúpa mobilného telefónu ani jeho aktivácia;

- Režijné náklady z grantu nebudú preplatené, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Nepreplácajú sa ani bankové poplatky.

 

Odporúčania:

- Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.

- V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

- Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.

- V zmysle schválenej koncepcie nadácie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

Zasielanie projektov:

- Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

 

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3. do 31.5.2017 do 13:00 h.

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2lh3joh)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kTs5aN

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)

 1. február 2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila “Informáciu pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)”. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Prezentácia a fotografie z februárových informačných stretnutí EKB po Slovensku (Európa pre občanov).

 

Dňa 14.2.2017 bola ukončená séria informačných seminárov po Slovensku: Čadca (2.2.), Bratislava (7.2.), Banská Štiavnica (9.2.) a Košice (14.2.).

 

V prípade problémov, nejasností pri písaní projektov v rámci programu Európa pre občanov, volajte, píšte na nasledovné e-mailové a telefonické kontakty:

 

- Želmíra Gerová, zelmira.gerova@europapreobcanov.sk, +421 903 450 401, +421 2 2047 1291,

- Iveta Svetlíková, iveta.svetlikova@europapreobcanov.sk, +421 2 2047 1290.

 

Materiály na stiahnutie:

- Prezentácia (http://bit.ly/2lRRiHx);

- Programová príručka pre rok 2017 (http://bit.ly/2jU8gQh);

- Pracovný program pre rok 2017 (http://bit.ly/2j9pdH9) a jeho dodatok (http://bit.ly/2judSor) v angličtine;

- Viacročné programové priority platné od roku 2016 (http://bit.ly/1PioukN);

- Web stránka agentúry EACEA (http://bit.ly/1pxX5un);

- http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects - popisy úspešných projektov na inšpiráciu (http://bit.ly/2b3HGjf);

- Často kladené otázky (http://bit.ly/2loza7B);

- Príručka ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti (http://bit.ly/2lRNkPh) v angličtine.

 

Informácie, materiály a fotografie zo seminárov sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2kpBr2L

Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zorganizoval  koncom januára a začiatkom februára štyri informačné dni k vyhláseným a pripravovaným výzvam o nenávratné finančné príspevky v Levoči (dva semináre), Banskej Bystrici a Leviciach.

Na informačné dni boli pozvaní zástupcovia oprávnených miest a obcí, ktoré môžu v programovom období 2014-2020 žiadať o pomoc zo zdrojov Európskej únie. Ide o 1043 miest a obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského.

Predmetom diskusií boli vyhlásená výzva na podporu prístupu k pitnej vode a pripravované výzvy pre oblasť odpadového hospodárstvaprestupného bývania.

„Základným cieľom informačných dní je pomôcť starostom a ďalším zástupcom dotknutých obcí zorientovať sa v administračnom procese nevyhnutnom pre úspešné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlila riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

Účastníci informačných dní mali príležitosť bližšie sa oboznámiť so všetkými dokumentmi a prílohami, s ktorými sa stretnú pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc. Prednášajúci zamestnanci sekcie európskych programov sa venovali tiež podmienkam poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia. Súčasťou prezentácie boli technické detaily týkajúce sa oprávnených výdavkov a ďalších povinností zo strany prijímateľov projektov. Počas informačných bol aj priestor na prechádzanie najčastejších chýb zo strany žiadateľov s cieľom vyhnúť sa im do budúcna.

Zástupcovia miest a obcí privítali túto formu diskusie, ktorá im podľa vlastných slov uľahčí celý proces vypĺňania dokumentov súvisiacich so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Informačné dni budú organizované aj v budúcnosti, o čom budú oprávnení žiadatelia informovaní vopred.

Prehľad všetkých vyhlásených výziev OP ĽZ v gescii Ministerstva vnútra SR nájdete na tomto odkaze >>>

Prezentácie z informačných dní na stiahnutie:

Výzva č. 5/2017 (Fond na podporu umenia).

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

 

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá (štipendium, dotácia)

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá (dotácia)

1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo (dotácia)

1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec (štipendium, dotácia)

1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec (dotácia)

1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela (štipendium, dotácia)

1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba (dotácia)

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie (štipendium)

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie (dotácia)

1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (štipendium, dotácia)

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra (dotácia)

5.1.3 Akvizícia knižníc (dotácia)

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.

 

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v odporúčaniach pre žiadateľa (http://bit.ly/2lNI7aZ).

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Dokument na stiahnutie:

- Výzva č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu (http://bit.ly/2lksqY4)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kVbXsk

Výzva na predkladanie žiadostí o grant

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

Termín ukončenia výzvy 

13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre vnútornú bezpečnosť sa uskutoční dňa  27. februára 2017o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.

Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

 

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú v rámci výziev na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sumu vyššiu ako 100 000 eur.

 

Nová požiadavka pre žiadateľov a prijímateľov príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov vyplýva zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora. Za pravdivosť údajov zverejnených v registri partnerov verejného sektora zodpovedá partner. V zmysle predmetného zákona údaje zapisuje výlučne oprávnená osoba, ktorou môže byť advokát, notár, banka či audítor. Zákonnou povinnosťou prijímateľa je byť uvedený v tomto registri aspoň po dobu trvania zmluvy.

 

Nová podmienka je zapracovaná v Usmernení č. 1 k prebiehajúcim výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04, ktoré administruje SIEA. Podľa usmernenia musia žiadatelia o príspevok ako novú povinnú prílohu k žiadosti priložiť čestné vyhlásenie, že v prípade vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP budú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich povinnosť vyplývajúca z predmetného zákona bude vzťahovať. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa §25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, t.j. pred uzatvorením zmluvy. Do registra sa preto nemusia zapisovať vopred, ale až po vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti.

 

Podrobnejšie informácie o registri partnerov verejného sektora nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti: http://bit.ly/2lfPwPH

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kIznyA

AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

14.02.2017

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.

Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa § 1 ods. 1 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. a) a písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z. rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitného predpisu.

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74. Zároveň dáva platobná agentúra do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V nadväznosti na platnú právnu úpravu týkajúcu sa schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016, platobná agentúra začala s vyplácaním platieb priamych podpôr do 1. decembra 2016. V decembri 2016 boli schvaľované priame podpory v rámci jednotnej žiadosti: doplnkové vnútroštátne platby na plochu a chmeľ, oddelené priame platby: jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, viazané priame platby: na pestovanie zeleniny a ovocia s vysokou a veľmi vysokou prácnosťou, rajčiny, chmeľ, cukrovú repu, na chov bahníc, jariek a kôz, dojníc a výkrm hovädzieho dobytka spolu s úhradou finančnej disciplíny a podpora z PRV 2014 - 2020: platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami a platby v rámci Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde.

Po spracovaní žiadostí v dňoch 28.11.2016 až 13.12.2016 boli celkom v jednotlivých kolách schvaľovania platieb vydané rozhodnutia na jednotnej žiadosti 2016 pre 15.588 žiadateľov, čo je 82,13 % zo všetkých 18.980 aktuálne v tom čase platných žiadostí.

Platobná agentúra reálne napĺňa verejný prísľub, ktorý dala v decembri 2016 a priebežne pokračuje v ďalšom schvaľovaní platieb priamych podpôr na jednotnej žiadosti 2016 aj v januári 2017. Proces vydávania rozhodnutí priebežne pokračuje, pričom k ďalšiemu vydávaniu rozhodnutí platobná agentúra pristúpila dňa 15. januára 2017. Okrem už v decembri schvaľovaných podporných schém sa od januára 2017 schvaľujú aj platby na ďalšie podporné schémy: platba pre mladého poľnohospodára, ekologické poľnohospodárstvo, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľn. plochu. Ku dňu 7. február 2017 boli celkom v jednotlivých kolách schvaľovania platieb vydané rozhodnutia na jednotnej žiadosti na rok 2016 pre 16.381 žiadateľov, čo je 86,31 % zo všetkých 18.980 žiadostí. Platobná agentúra vydala rozhodnutia aj 275 žiadateľom na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľn. plochu z podaných 1092 žiadostí, 175 rozhodnutí žiadateľom na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo z 355 podaných žiadostí a 423 rozhodnutí na podporu mladý poľnohospodárov z 561 podaných žiadostí.

V nasledujúcich mesiacoch roku 2017 platobná agentúra začne so schvaľovaním platieb aj na ostatných žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr predložených v kampani 2016 (agroenvironmentálno-klimatické opatrenie - chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, dobré životné podmienky zvierat) a lesnícke opatrenia (prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Natura 2000 na lesných pozemkoch a lesnícko-environmentálne platby a ochrana lesov).

Postupne, ako sú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy, platobná agentúra pristupuje k vystaveniu rozhodnutí na daných žiadostiach.

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov - I. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov - II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 07. 02. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 25. 07. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam odborných hodnotiteľov

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 15. 04. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP

10.02.2017 - Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

http://www.nadaciaspp.sk/sk/zamestnanecky-program

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

Zverejnené: 9. február 2017

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0, platnú od 09. 02. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu metodických pokynov CKO a vzorov CKO, doplneniu postupov pri znížení výšky oprávnených výdavkov o neoprávnené výdavky nad rámec finančnej medzery (tzv. GAP), úprave postupu pri vrátení finančných prostriedkov, doplneniu postupu zníženia výšky NFP pri využití sankčného mechanizmu a doplneniu novej kapitoly „Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa“.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.7

Zverejnené: 9. február 2017

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.7 (ďalej len „Príručka“), platnú od 08. 02. 2017, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úprave znenia časti Príručky venovanej verejnému obstarávaniu a odstráneniu duplicitne uvádzaných informácií bližšie špecifikovaných v Príručke k procesu verejného obstarávania OP KŽP (v rozdelení podľa oblastí podpory), ako aj v zmluve o poskytnutí NFP a jej prílohách; odstráneniu duplicitne uvádzaných informácií o rámcových činnostiach vykonávaných v rámci riadenia projektu – externé obdobne špecifikovaných v rámci riadenia projektu – interné; doplneniu informácií v časti Príručky venovanej rezerve na nepredvídané výdavky; zosúladeniu terminológie uvádzanej v prílohe č. 2 s kategorizáciou oprávnených výdavkov uvedenou v prílohe č. 1 Príručky; vecnému vyprecizovaniu textu, štylistickým úpravám a doplneniu zavedených skratiek niektorej často sa opakujúcej terminológie v Príručke a jej prílohách.

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 07.02.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej len „výzva“) je zapracovanie legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doplnenie popisu prílohy č. 3 žiadosti o poskytnutie NFP.

Vzhľadom na rozsah zmien a s cieľom poskytnúť žiadateľom dostatočný časový priestor na úpravu pripravovaných žiadostí o poskytnutie NFP bol zároveň zmenený termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola, a to z pôvodného termínu 15. 02. 2017 na 03. 03. 2017.

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Finančná analýza na Finančná analýza v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2,
 • príloha č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov na Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07. februára 2017.

Verejné konzultácie o iniciatívach podľa čl.185 sú už otvorené

Dňa 27.1. do 30.4.2017 EK otvorila možnosť zúčastniť sa na verejnej konzultácii o spoločných iniciatívach podľa článku 185. Cieľom konzultácií je zhromaždiť čo najviac informácií o rôznych aspektoch spoločných iniciatív podľa čl.185 programu Horizont 2020 alebo 7. RP od širokej verejnosti.

Výsledky konzultácií budú mať zásadný vplyv na aktivity financované v rámci budúceho rámcového programu pre členské štáty.

Iniciatívy  podľa čl.185  sú najviditeľnejším svedectvom úspešnosti Spoločných programov medzi členskými štátmi/ pridružených štátov a EÚ. Do roku 2020 bude viac ako 5 miliárd € z verejných prostriedkov pre výskum a vývoj spoločn investovaných zúčastnenými štáty a EÚ.

Keďže výsledky verejných konzultácií sú mimoriadne dôležité pre tvorbu budúcich Spoločných iniciatív, chceme Vás požiadať o zapojenie sa do konzultácií formou vyplnenia tohto dotazníka.

Prečitajte si aj list GR DG pre výskum a inovácie p. Robert-Jan Smitsao význame verejných konzultácii.

Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov.

Cieľom Usmernenia č.4 je zmena formálnej náležitosti - indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme rozdelenia pre jednotlivé kategórie oprávnených žiadateľov, pričom dochádza k presunu indikatívnej  výšky finančných prostriedkov v objeme 5 000 000 EUR z kategórie žiadateľov "Subjekty územnej samosprávy" do kategórie žiadateľov "Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne".

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Uvedené dokumenty sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk.

Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenčine je na svete (Európa pre občanov).

 

Od 3.2.2017 nájdete na web stránke agentúry EACEA (http://bit.ly/1pxX5un) Programového sprievodcu aj v slovenskom jazyku. Dokument poskytuje návod ako žiadať o grant v programe Európa pre občanov.

 

Dokument na stiahnutie:

- Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenskom jazyku (http://bit.ly/2jU8gQh)

 

Ďalšie užitočné dokumenty, ktoré Vám môžu pomôcť pri písaní grantu nájdete na stránke www.europapreobcanov.sk.

 

Pripomíname termíny uzávierok pre projektové granty v roku 2017:

- 1. marec 2017, do 12:00 hod. - uzávierka pre opatrenia 1.1 Európska pamiatka, 2.1 Družobné mestá, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

 

- 1. september 2017, do 12:00 hod. - uzávierka pre opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2jFsz8P

Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016

3.2.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok 2016 požiadali o rozšírenie záväzku, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

Podmienkou na rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia je v súlade s § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Metodický výklad CKO č. 2

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je novelizovaný zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF.

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

02.02.2017  s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

ŠFRB spustil príjem žiadostí o úvery pre rok 2017

02.02.2017 - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spustil prostredníctvom okresných a mestských úradov príjem žiadostí o úvery pre rok 2017 v účeloch obnova bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, obstaranie zariadenia sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb.

Tlačová správa - ŠFRB spustil príjem žiadostí o úvery pre rok 2017, informuje GR ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka (20.1.2017)

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe

Pri príležitosti blížiaceho sa otvorenia 3. verejnej výzvy na predkladanie projektových zámerov, si dovoľuje Ministerstvo hospodárstva SR z pozície Národného orgánu, slovenským partnerom priblížiť možnosti čerpania finančných prostriedkov pre implementáciu ideí spolupráce medzi regiónmi Európy.

Tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude otvorená v období od 1. marca do 30. júna 2017.

Výzva podporí projekty v rámci 4 tematických cieľov, a to:

-  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

-  posilnenie konkurencieschopnosti MSP;

-  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a

-  ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

 

Otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na www.interregeurope.eu, Vám môže pomôcť zodpovedať individuálna konzultácia.  Národné kontaktné miesto pre Interreg Europe, Vám v rámci dohodnutého stretnutia poskytne podrobnejšie informácie o programe a možnostiach zapojenia sa do pripravovanej výzvy. Termín si môžete rezervovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktu.

 

Kontaktné údaje:

Ministerstvo hospodárstva SR

Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe

E-mail: interregeurope@mhsr.sk

www.mhsr.sk

 

Interreg Europe (PDF)

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020

27.01.2017
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“

Podnikatelia a fondy EÚ 2014-2020

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho vyzýva vysoké školy k partnerstvu. Získať môžu až 300 tisíc EUR!

 

27.01.2017

 

300 tisíc EUR! Taká je čiastka, ktorú v novom projekte môžu získať vysoké školy na Slovensku. S projektom sú totiž spojené nové možnosti financovania voliteľných predmetov na vysokých školách. Výzvu spustil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) Petra Pellegriniho. O partnerstvo sa v tomto prípade ešte stále môžu uchádzať všetky verejné a štátne vysoké školy. Termín, do kedy majú školy možnosť podávať žiadosti, trvá len do konca februára tohto roku.

Hlavným cieľom spolupráce Úradu podpredsedu vlády s vysokými školami je vytváranie nových, a najmä odborne vyškolených administratívnych kapacít na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, ako aj budovanie sietí, riešení sťažností či samotnej kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Konkrétnejšie, vďaka voliteľným predmetom, ktoré by z projektov technickej pomoci boli financované, by sa študenti mohli odborne a tematicky špecializovať na zmienené kľúčové oblasti  práce s eurofondami.

Po formálnej stránke bude spolupráca prebiehať medzi Centrálnym koordinačným orgánom ÚPPVII a riadiacimi orgánmi vybraných vysokých škôl. Financované budú z Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 práve voliteľné predmety partnerských škôl.

Predložené návrhy bude posudzovať odborná komisia zriadená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Školy musia spĺňať prísne kritériá, ktoré bude komisia v bodovej škále hodnotiť, ako napríklad skúsenosti predkladateľov s výučbou príbuzných študijných programov, odborná kapacita či kvalita predloženej metodiky voliteľného predmetu, vrátane uvedenia mena garanta s odbornou spôsobilosťou.

Ponuku nájdete zverejnenú na linku http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/, ako aj aj na oficiálnom webe úradu podpredsedu vlády (http://www.vicepremier.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/). Všetky žiadosti o partnerstvo je možné adresovať v elektronickej forme na e-mailovú adresu: partnerstvo@vicepremier.gov.sk, a to najneskôr do 28. februára 2017, kedy sa uzatvára I. kolo.

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 24. 2. 2017.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 27.1.2017

Dátum uzavretia: 24.2.2017

Prioritná os: 4. Technická pomoc

Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

VYZVANIE INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Prílohy k vyzvaniu:

1 - Formulár_žiadosti_o_NFP_TP + 1a – Povinné prílohy k žiadosti o NFP TP
2 – Príručka pre žiadateľov TPPrílohy príručky pre žiadateľa TP
3 – Zoznam merateľných ukazovateľov TP
4 – Predbežná informácia pre žiadateľov
5 – Čestné vyhlásenie_SR_ČR
6 – Zoznam iných údajov relevantných k HP RMZ a N
7 – Príručka pre hodnotenie žiadostí o NFP TPPrílohy príručky pre hodnotenie žiadostí o NFP TP

Vzory zmlúv:

VZOR ZMLÚV o poskytnutí NFP TP

Príručka pre prijímateľa SO MV SR – verzia 2.2

Zverejnené: 27. január 2017

 

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 27. 1. 2017 Príručku pre prijímateľa, verzia 2.2 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne postupovať v procese implementácie projektu, napr. pri príprave Žiadostí o platbu, Žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri plnení povinností v oblasti informovania a komunikácie  a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať poskytovateľovi. Príručka obsahuje taktiež praktické príklady riešenia niektorých situácií, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v procese implementácie projektu.

Minister László Sólymos predstavil priority envirorezortu.

 

Nadviazať na úspešné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie za oblasť životného prostredia a podporovať projekty, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. To je ambíciou Ministerstva životného prostredia SR na tento rok.

 

Priority pre najbližšie obdobie:

 

Odpady:

- Kľúčovou úlohou je zvyšovať objem vytriedeného a recyklovaného odpadu, a tým znižovať ukladanie komunálneho odpadu na skládky. MŽP preto pripravuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, keďže Slovensko má jeden z najnižších poplatkov v Európskej únii. V súčasnosti sa pohybuje medzi 4,98 a 9,96 eur, skládkovanie preto musí zdražieť.

 

Ministerstvo vyhlási o niekoľko dní verejné obstarávanie na nový informačný systém odpadového hospodárstva. Vďaka nemu budú mať štátna správa, samospráva a podnikatelia pôsobiaci v odpadovom hospodárstve ako aj verejnosť komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, ale aj o skládkach odpadov a zberných dvoroch.

 

Klíma a ovzdušie:

- MŽP pripraví novelu zákona o ovzduší, keďže sa do slovenskej legislatívy musia zapracovať opatrenia na zníženie emisných stropov pre oxidy dusíka (tie vznikajú najmä v doprave spaľovaním dieselových motorov), oxidy síry a amoniaku (vznikajú predovšetkým poľnohospodárskou činnosťou).

 

Novela zákona o obchodovaní s emisiami zase zavedie elektronické nahlasovanie správ a údajov pre tých prevádzkovateľov, ktorí sú zahrnutí do systému obchodovania s emisnými kvótami. Uvažuje sa aj nad rozšírením projektov, na ktoré poskytuje Environmentálny fond dotácie z predaja kvót na aukciách.

 

Ochrana prírody a krajiny:

- Hlavnou prioritou v tejto oblasti je predovšetkým zásadný posun v zonácii Tatranského národného parku. S konkrétnym návrhom zonácie TANAP-u pracuje Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku. Ku komplikovaným a časovo veľmi náročným krokom patria rokovania s vlastníkmi o náhrade za obhospodarovanie pozemkov.

 

Environmentálne záťaže:

- V súčasnosti je v Informačnom systéme environmentálnych záťaží evidovaných 1758 lokalít, z toho potvrdených je 298. Na ich riešenie je do roku 2021 potrebných 210 miliónov eur. Slovensko môže na tento účel čerpať eurofondy vo výške 180 miliónov eur.

 

Na sanáciu osemnástich lokalít je už v procese verejné obstarávanie. Medzi lokality s najvyššou prioritou patrí skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni, sanácia gudrónových jám v obci Predajná, ale aj Calex Zlaté Moravce, rušňové depá v Nových Zámkoch, Komárne, Štúrove, Prešove, Vrútkach a v ďalších mestách. MŽP bude pokračovať aj v prieskume environmentálnych záťaží na 53 lokalitách a v monitoringu ďalších.

 

Protipovodňové opatrenia:

- Ministerstvo plánuje riešiť protipovodňovú ochranu Banskej Bystrice, ktorú bude financovať z európskych fondov. Protipovodňové opatrenia majú pokračovať aj v Prešove a Košiciach. Pripravuje rekonštrukciu protipovodňových ochranných hrádzí na rieke Nitra (Mlynárce – Čakajovce a Čakajovce – Koniarovce). Prevažne z Nórskeho finančného mechanizmu by sa mali financovať opatrenia, ktoré majú znížiť riziko povodní na hornej Nitre.

 

Environmentálny fond:

- Na zelené projekty samospráv je z envirofondu vyčlenených 20 miliónov eur. Financie budú smerovať napríklad na budovanie verejných vodovodov, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd či budovania zberných dvorov s cieľom podporiť triedenie odpadov v obciach. Na zatepľovanie verejných budov, ako sú materské a základné školy, obecné úrady, kultúrne domy a domy sociálnych služieb je k dispozícii 10 miliónov eur. Ďalšie 4 milióny eur pôjdu samosprávam na likvidáciu nelegálnych skládok.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2knP0fl

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 2

25.01.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2017, verziu 2.

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA prevádzkovaná NPPC-VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/.V zmysle č. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 odsek 1 sa pre rok 2017 uplatňuje takto: „od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku“.V roku 2017 predstavuje v Slovenskej republike legislatívou EÚ vyžadovaných 75 % celkovej plochy určenej pre režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku približne 1.400.000 ha, čo by pri zakreslení zo strany NPPC-VÚPOP (teda podobným spôsobom, ako tomu bolo v roku 2016) prakticky znemožnilo zabezpečenie vyplácania priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod IACS od 1. decembra 2017.MPRV SR, PPA a NPPC-VÚPOP z uvedeného dôvodu pripravili postup spracovania priestorových údajov o nahlásených plochách v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017, ktorý stanovuje pravidlá pre zabezpečenie splnenia podmienok legislatívy EÚ (bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/aktuality/oznamenia-pre-ziadatelov-o-priame-podpory-v-roku-2017/8006). Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť uvedenej aktivity sa postup zameriava na žiadateľov, u ktorých je predpoklad, že môžu mať dostatočné personálne kapacity a technické zručnosti na zakresľovanie prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA zo strany NPPC-VÚPOP, že pre rok podávania žiadostí 2017 im nebude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe.Ostatným žiadateľom bude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe, ktorý si budú môcť prevziať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA (rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch).Oznámenie o sprístupnení aplikácie GSAA pre účely zakresľovania užívaných poľnohospodárskych pozemkov na rok 2017 ako aj oznámenie o možnosti preberania grafického materiálu v papierovej podobe a termíny na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2017 budú obvyklým spôsobom zverejnené na webovom sídle PPA, preto odporúčame žiadateľom a potencionálnym záujemcom o podanie žiadosti priebežne sledovať aktuality.Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade predloženia grafického materiálu v elektronickom formáte prostredníctvom aplikácie GSA nejde o elektronické podávanie žiadostí.

V materských školách pribudnú tisíce miest.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijalo spolu 272 projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na projekty je vyčlenených spolu 79,8 milióna eur. Vďaka tomu pribudnú v škôlkach tisíce nových miest.

 

Počet predložených projektových zámerov splnil naše očakávania a považujem to za veľký úspech,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Pri výzvach na zvýšenie kapacít materských škôl sme po prvý krát v histórii zaviedli dvojkolový systém žiadostí. Ukazuje sa, že systém sa osvedčil.“ V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery. Nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Až keď projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, postupujú do druhého kola, kde sa predkladajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.

 

Zavedenie dvojkolovosti ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky,“ vysvetlila ministerka Gabriela Matečná. „Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny. Úplnou novinkou je, že do implementácie sú zahrnuté krajské mestá a participujú na výbere a hodnotení projektov.

 

Spustenie eurofondovej výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl reaguje na akútny nedostatok miest v škôlkach. Ide o výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú ministerstvo vyhlásilo začiatkom novembra minulého roka. V škôlkach by mali pribudnú tisíce nových miest. Žiadatelia môžu prostriedky využiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka od začiatku novembra 2016 spustilo šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné prostriedky v objeme 416 miliónov eur. Ide o výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl, rekonštrukciu a modernizáciu ciest, zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, budovanie a zlepšenie technického vybavenia na základných školách, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://mpsr.sk/?navID=1&id=11061

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT  vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republikaRakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov podľa jednotlivých oblastí je možné zasielať do 20. 2. 2017.

Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu .

VYZVA NA ODBORNEHO HODNOTITELA
01_Ziadosti o zaradenie do databazy odbornych hodnotitelov SK-AT
02_ecv_template_sk
03_cestné vyhlásenie

Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB)

 

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

 

Cieľom programu je:

- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,

- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,

- riešiť miestne problémy,

- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

 

Podporené môžu byť projekty z týchto oblastí:

- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,

- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,

- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

 

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:

 1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub – miestni podnikatelia),
 2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,
 3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

 

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

- Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci s exteriérovými cvičebnými prvkami pre mladých ľudí a lavičkami pre seniorov.

- Činnosť komunitného centra / workshopy / amatérske divadlo / stretávanie sa.

- Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.

- Mladí ľudia zachytia fotoobjektívom portréty a životné príbehy ľudí v obci, následne zorganizujú výstavu pre verejnosť a príbehy zverejnia na pokračovanie v miestnom časopise, na web stránke školy a obce.

- Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.

- Deti pripravia program pre seniorov s cieľom spríjemniť im chvíle osamelosti, prečítajú im noviny / kapitolu z knihy, zahrajú im pre radosť na hudobnom nástroji.

 

Výška grantu a doba realizácie projektu:

- Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 €. Maximálna výška grantu je 1 500 €. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

 

Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2017. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),

- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),

- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,

- samosprávy.

 

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

 

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

 

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožaduje sa, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

 

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

- mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),

- bankové poplatky,

- cestovné,

- náklady spojené s medializáciou projektu,

- občerstvenie, odmeny, pitný režim, stravné,

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),

- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

 

Uzávierka odoslania žiadostí o grant: 10. február 2017

 

Postup pri predkladaní projektu:

- Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na stránke: https://nadaciavub.egrant.sk/

 

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah).

 

Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

 1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,
 2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

 

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme.

 

Hodnotiace kritériá:

- Projekty budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií – aktívne zapojenie zamestnanca VÚB skupiny do realizácie projektu, prínos projektu pre komunitu, originalita plánovaných aktivít, osobné zaangažovanie ľudí do realizácie projektu, počet dobrovoľníkov participujúcich na projekte a rozpočet musí byť naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. Váhy jednotlivých kritérií sú uvedené v podmienkach výzvy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kr5oia

Fondy EÚ v oblasti životného prostredia aj pre MNO

Operačný program Kvalita životného prostredia otvorí v prvom polroku 2017 viaceré výzvy, kde sa budú môcť o podporu z fondov EÚ uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie. Zatiaľ najpodrobnejšie informácie o výzvach sú uvedené v novom harmonograme výziev na rok 2017, ktorý nájdete tu.

V oblasti odpadového hospodárstva sú od októbra 2016 otvorené dve výzvy na zhodnocovanie, recykláciu a predchádzanie vzniku nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, s alokáciou spolu 140 mil. EUR. Oprávnené sú MNO poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na apríl 2017 je plánovaná výzva v oblasti osvetových a informačných aktivít v témach odpadov, vody, biodiverzity a kvality ovzdušia s alokáciou 5 mil. EUR.

V oblasti biodiverzity a chránených území NATURA 2000 sú plánované na marec 2017 tri výzvy na vypracovanie a realizáciu dokumentov starostlivosti o chránené územia a na obnovu ekosystémov a biodiverzity pomocou zelenej infraštruktúry. Vo výzvach je plánované rozdelenie 39 mil. EUR. Oprávnení budú vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach a je možné tiež vstupovať do partnerstiev s realizátormi projektov.

Na marec 2017 bola zo septembra 2016 presunutá aj výzva na skvalitnenie monitorovania ovzdušia, kde sa môžu o peniaze z balíka 22 mil. EUR uchádzať MNO v gestorstve Ministerstva životného prostredia SR.

V téme riadenia rizík a mimoriadnych udalostí je možné získať podporu vo výzve plánovanej na apríl 2017 s alokáciou 33 mil. EUR. Uchádzať sa môžu MNO bez obmedzenia aj v partnerstve so štátom. Relevantná je aj 76 mil. EUR výzva na posilnenie kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí, plánovaná na jún 2017.

V priorite zameranej na energetiku je možné uchádzať sa o projekty vo výzvach na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, kde sú oprávnené združenia fyzických alebo právnických osôb. Bude rozdelených 26,65 mil. EUR. Výzvy sú plánované na máj a august tohto roku.

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sa môžu zapojiť do výziev na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií a zavádzania systémov environmentálneho manažérstva. Obe výzvy sú plánované na máj 2017, a rozdeliť sa v nich plánuje spolu 15 mil. EUR.

Aktuálne zverejnené výzvy sú na stránke ITMS a na stránke operačného programu Kvalita životného prostredia.

Predstavenie priorít a oprávnených aktivít Operačného programu nájdete v tejto prezentácii (PPTX, 3 MB).

ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM Č. 15 A 16 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SA BUDE KONAŤ V BANSKEJ BYSTRICI

Zverejnené: 23. január 2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Informačný seminár sa uskutoční 1. februára 2017 v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Program:

12:30 – 13:00                     Registrácia účastníkov

13:00 – 14:30                     Základné informácie o výzvach

14:30 – 14:45                     Prestávka

14:45 – 15:15                     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

15:15 – 16:30                     Osobné konzultácie

V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári vyplňte, prosím, on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na mailovú adresu fondy@sazp.sk.

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

Pozvánka na stiahnutie

Oznam PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uzatvorila nové Zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, so subjektami Privat banka a.s. a BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.

MPRV: Agrorezort naštartoval čerpanie eurofondov a realizuje ich transparentne

 

20.01.2017
Slovensko po dvoch rokoch od štartu čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na úrovni menej ako 1 %. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od marca tohto roka zásadným spôsobom reštartovalo fungovanie celého operačného programu a od začiatku novembra spustilo šesť eurofondových výziev v hodnote 416 miliónov eur. Uviedla to Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie a marketingu MPRV v reakcii na dnešné vyjadrenia opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS).
Predstavitelia SaS na dnešnej tlačovej konferencii vyhlásili, že situácia v čerpaní eurofondov na Slovensku je tak zlá, ako ešte nikdy nebola. Jednotlivé výzvy stoja, nedodržiavajú sa ich harmonogramy a fondy sa nečerpajú. Najabsurdnejšia situácia je podľa SaS práve na agrorezorte.
Podľa Peiger Ačjakovej však do štartu čerpania IROP vložilo MPRV maximum síl a podarilo sa mu dobehnúť niekoľkoročné meškanie, a to aj vďaka profesionalite celého tímu, ktorý sa na tom podieľal. "Kritika práce ľudí na ministerstve zo strany SaS je teda absolútne neoprávnená, nekompetentná a dehonestuje kvalitnú prácu štátnych úradníkov," konštatuje v stanovisku rezortu.
Zároveň zdôraznila, že na MPRV nedochádza k žiadnemu konfliktu záujmov. Generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV Marek Mitošinka, ktorého pôsobenie SaS kritizuje, bol vybraný ako špičkový odborník s 15-ročnými skúsenosti v oblasti eurofondov. "Aj vďaka jeho odbornosti a skúsenostiam zo súkromného sektora dokázal za niekoľko mesiacov kompletne naštartovať celý operačný program. V konflikte záujmov nijako nie je a nikdy ani nebol," podčiarkla Peiger Ačjaková.
Pripomenula, že na výbere poradenskej firmy Deloitte sa nijako nepodieľal, keďže toto obstarávanie realizovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR ešte v roku 2014. Rezort pôdohospodárstva tak túto zmluvu už zdedil z minulosti. Na novej výzve na podporu materských škôl spoločnosť Deloitte vôbec nepracovala, upozornila Peiger Ačjaková.
Podpredsedníčka SaS Lucia Nicholsonová tvrdí, že najabsurdnejšia situácia pri eurofondoch je na MPRV, kde ešte za predchádzajúceho ministra Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) podpísali s Deloitte realizačnú zmluvu za 6,6 milióna eur. Problém je podľa nej aj v tom, že programu IROP šéfuje na ministerstve Marek Mitošinka, ktorý pracoval do konca roku 2015 pre túto spoločnosť ako poradca.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať záujemcov o účasť na Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, že pôvodne avizované termíny 7. a 8. 2. 2017 boli zrušené.

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzve:

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately v náhradnom rodinnom prostr

Termín a miesto konania:

- utorok 15. februára 2017 v Košiciach

- streda 16. februára 2017 v Banskej Bystrici

Čas odborných seminárov v daný deň:

- od 9:00 do 12:00 hod.

V prípade záujmu o účasť zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk do 10.2.2017. Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania.

Európska komisia spustila nový program ERASMUS + SPORT

 

Program Sport
http://ec.europa.eu/sport/

31.01.2017 je stretnutie v Bruseli

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january-2017_en

prihláška:
https://sportinfoday2017.teamwork.fr/

Do druhého kola programu Zelené oázy postúpilo 80 projektov.

 

Koncom októbra 2016 bol vyhlásený 11. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

 

Do uzávierky 1. kola, ktorá bola 12. decembra 2016, bolo doručených 338 žiadostí. Z týchto vybrala hodnotiaca porota postupujúce projekty do 2. kola.

 

Zoznam postupujúcich projektov nájdete na stránke:

http://bit.ly/2jeLnHL

 

Uzávierka prijímania žiadostí (v druhom kole) je 20. február 2017 o 16:00 hod.

 

Viac informácií nájdete na stránke:

www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j0f8Ot

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST V MEDZINÁRODNÝCH SÚVISLOSTIACH – informačný seminár

 

Vážené dámy,

Vážení páni,

 

Ďakujeme Vám za Vašu účasť na informačnom seminári venovanom téme mestského rozvoja, ktorý sa uskutočnil dňa 6. decembra 2016 Bratislave. Veríme, že informácie, ktoré na podujatí odzneli, boli pre Vás prínosné. Prikladáme zoznam účastníkov.

 

Ako sme už vopred avizovali, prezentácie z podujatia sú dostupné na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Môžete ich nájsť na tomto odkaze:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=203562

Začína príprava nového obdobia Nórskych fondov

 1. 01. 2017

Sekretariát EHP a Nórska vyhlásilo výzvu na výber sprostredkovateľa grantového fond Aktívni občania. Sprostredkovateľ bude zodpovedný za nastavenie a implementáciu fondu na Slovensku v objeme finančných prostriedkov 9 mil. eur v rokoch 2014-2021, smerovaných na občiansku spoločnosť a mimovládne organizácie.

Na ponuku je potrebné zareagovať do 13.03.2017.

Bližšie informácie nájdete na stránke Nórskej ambasády na Slovensku

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,53 %

18.01.2017

 

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka 11,331 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,53 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu novembra využitie eurofondov kleslo o 2,38 mil. eur a miera o 0,02 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.
V porovnaní s koncom roka 2015 je čerpanie prostriedkov EÚ v uvedenom programovom období vyššie o 936 mil. eur a podiel o 8,06 percentuálneho bodu. Jedenásť hlavných operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu vlaňajška 11,206 mld. eur, čiže 97,59 % zo záväzku 11,483 mld. eur.
Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v roku 2016 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci tohto roku.
Operačný program Doprava ku koncu minulého roka vyčerpal 100,02 % (takmer 3,161 mld. eur z 3,160 mld. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 99,37 % (962,14 mil. eur z 968,25 mil. eur), Informatizácia spoločnosti tiež 99,21 % (836,96 mil. eur z 843,6 mil. eur), Výskum a vývoj 99,07 % (1,198 mld. eur z 1,209 mld. eur), Bratislavský kraj 98,75 % (94,01 mil. eur z 95,21 mil. eur) a Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur).
Zvyšné programy vyčerpali zo zdrojov EÚ menej ako je celkový priemer - Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97 % (913,1 mil. eur z 941,3 mil. eur), Životné prostredie 95,79 % (1,743 mld. eur z 1,820 mld. eur), Regionálny operačný program 95,40 % (1,483 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,58 % (502,48 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 91,99 % (85,31 mil. eur z 92,74 mil. eur), Technická pomoc 91,74 % (89,54 mil. eur z 97,6 mil. eur), Zdravotníctvo 89,09 % (222,7 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).
Oproti novembru sa najvýraznejšie zmenilo čerpanie peňazí EÚ v programe Technická pomoc, keď objem klesol o 5,81 mil. eur a miera o 5,95 percentuálneho bodu. Program Výskum a vývoj zvýšil čerpanie európskych peňazí o 3,43 mil. eur (o 0,29 percentuálneho bodu) a Informatizácia spoločnosti o 1,3 mil. eur (o 0,15 percentuálneho bodu).
Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo 254,51 tis. eur (2012 - 2014).

USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

17.01.2017 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 18.1.2017 - sa mení na 3.2.2017

Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017

Aktuality Implementačnej agentúry MPSVR SR

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

 1. 01. 2017 / Bratislava

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce v KOŠICIACH A BANSKEJ BYSTRICI.

 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

Aktualizácia informácií 16. 01. 2017 / Bratislava

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí v BRATISLAVE.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Aktualizácia informácií 16. 01. 2017 / Bratislava

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 -Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí v BANSKEJ BYSTRICI a KOŠICIACH.

Sprístupnenie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov

16.01.2017 - Ctení žiadatelia, dnes 14.1.2017 sme sprístupnili v našom registračnom systéme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov.

http://podpora.fpu.sk/

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí". Výzva je vyhlásená od 12. 01. 2017

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

Informačné dni k marcovej uzávierke programu Európa pre občanov.

 

Európsky kontaktný bod Slovensko Vás pozýva na Informačné dni k marcovej uzávierke programu Európa pre občanov spojené s konzultáciami v nasledovných mestách a termínoch:

 

2.2. Čadca (Dom kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11)

 

7.2. Bratislava (Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12)

 

9.2. Banská Bystrica (Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16)

 

14.2. Košice (Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2)

 

Začiatok vždy o 10:30 h. Predpokladaný koniec o 13:30 h.

 

Marcová uzávierka sa týka opatrení: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti.

 

Bude zabezpečené drobné občerstvenie. Vstup je zadarmo. Registrácia bude spustená budúci týždeň.

 

V prípade potreby kontaktujte office@europapreobcanov.sk, +421 2 2047 1290.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2jm1zqS

Výzva na predkladanie projektov do marcovej uzávierky je otvorená!

12.01.2017

23. 12. 2016, deň pred Vianocami, Európska komisia na svojich stránkach zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov. Projekty možno predkladať do 1. 3. 2017 a to do 12 hodiny. Komisia súbežne s výzvou zverejnila aj tohtoročný pracovný programplus jeho dodatok a programového sprievodcu doplneného o tému európskeho zboru solidarity (nový všeobecný znak programu). Sprievodca by mal byť v priebehu januára preložený aj do slovenčiny.

Formuláre sú dostupné štandartne na web stránke agentúry EACEA.

Zároveň prikladáme Sprievodcu ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017.

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 10. januára 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

http://bit.ly/2imzCAE

 

Dokument na stiahnutie:

- Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 2 (http://bit.ly/2ifp209)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j3lN90

ZVEREJNENIE PRÍRUČKY PRE PRIJÍJIMATEĽA, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017

11.01.2017 - Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Príručku pre prijímateľa - verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Príručku pre prijímateľa nájdete v časti Dokumenty - Riadiace dokumenty.

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje metodický dokument Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP") ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období 2014 - 2020.

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

11.01.2017 - Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách. Tie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie). Z uvedenej sumy je 1,5 mil. eur vyčlenených pre žiadateľov z Bratislavského kraja.

Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výzva je otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy je 22. marec 2017. K výzve sa budú organizovať informačné semináre, o mieste a termíne ich konania a možnostiach prihlasovania sa budeme informovať prostredníctvom internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

Podrobné informácie o výzve, vrátene jej celého znenia, nájdete na tejto stránke.

Nadácia Tatra banky - grantové programy na rok 2017.

 

Na stránke Nadácie Tatra banky boli zverejnené aktuálne termíny grantových programov na rok 2017.

 

Termíny otvorenia grantových programov:

- Viac dizajnu (1. kolo) - 20. január

- Stredoškoláci do sveta - 30. január

- Študenti do sveta (vysokoškoláci) - 3. marec

- Business Idea - 8. marec

- Dobré srdceTB (zamestnanecký program) - 1. marec

- Vedieť viac - 10. apríl

- Viac umenia - 1. jún

- Viac dizajnu (2. kolo) - 4. september

- Kvalita vzdelávania - 5. september

- E-Talent - 20. september

- Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) - Program prebieha od konca septembra do konca novembra

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/290505i

Všetky informácie o doprave sú dostupné verejnosti

10.01.2017

 

Žilina (10. januára 2017) – Národný systém dopravných informácií je od dnes dostupný aj verejnosti. Cestujúci sa na stránke www.odoprave.info dozvedia nielen to, kde sú nehody alebo zdržania, ale pozrieť si môžu aj aktuálne počasie, meškania vlakov alebo pohyb vozidiel údržby. Pre verejnosť je dostupná aj mobilná aplikácia k tomuto systému.

 Dnes spúšťame systém, ktorý ľudom pomôže lepšie sa zorientovať v  aktuálnej situácii v doprave, ušetrí im čas a verím, že aj zvýši bezpečnosť,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Zároveň upozornil na fakt, že systém je otvorený všetkým záujemcom o informácie. Dáta z neho môžu, okrem ľudí, bezplatne využívať aj médiá alebo prevádzkovatelia súkromných navigačných služieb. „Našim cieľom je poskytovať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o doprave každému, kto o ne má záujem,“ zdôraznil minister.

Pomocou webstránky alebo mobilnej aplikácie si ľudia môžu pozrieť, aké sú intenzity dopravy na cestách, kde sú nehody alebo vozidlá údržby. Systém zároveň poskytuje údaje o počasí, vrátane výstrah Slovenského hydrometeorologického úradu, spolu s aktuálnou zrážkovou situáciou. Nezabúda sa ani na ostatné druhy dopravy. Okrem vlakových cestovných poriadkov systém zobrazuje aj aktuálne meškanie vlakov a zároveň zobrazuje aj mapu dostupných cyklotrás, ktoré má štát k dispozícii.

Okrem webového rozhrania a mobilnej aplikácie môžu ľudia používať aj služby Národného centra dopravných informácií, kam môžu zavolať na číslo 0800 112 112.

MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy

10.01.2017

Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského naďalej šancu požiadať o nenávratný finančný príspevok z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Výzvy na materské školy sú rozdelené na dve samostatné výzvy, z ktorých prvá je určená pre 150 obcí s najnižším indexom podrozvinutosti a druhá pre ďalších 894 miest a obcí. Príspevky zo zdrojov Európskej únie poputujú do 36 obcí, ktorých žiadosti boli v prvých dvoch hodnotiacich kolách vyhodnotené a schválené. Proces vyhodnocovania projektov z tretieho kola stále prebieha, zapojilo sa do neho 30 obcí.

Celková alokácia oboch výziev je 50 miliónov eur. V prípade, ak uspejú všetci žiadatelia o finančnú pomoc v treťom kole, ďalším obciam zostane k dispozícii minimálne 26 miliónov eur.

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 05.01.2017 do: 22.09.2017

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 24. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 22. 09. 2017

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Formát PDF, 543 kB)

Súvisiace správy a dokumenty

Všetky prílohy výzvy:

 1. Formulár žiadosti o NFP (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1941 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2105 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1967 kB)

 1. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020(Formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát PDF, 196 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát PDF, 205 kB)

 1. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom(Formát RTF, 1966 kB)
 2. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov(Formát RTF, 1911 kB)
 3. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania(Formát PDF, 685 kB)
 4. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR(Formát RTF, 452 kB)
 5. Štandardná stupnica jednotkových nákladov(Formát RTF, 5459 kB)

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (Formát XLS, 122 kB)

 1. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa(Formát RTF, 2025 kB)
 2. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu(Formát RTF, 1923 kB)
 3. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra(Formát RTF, 1923 kB)
 4. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje(html odkaz)

        11.2 Design manuál

        11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia (Raiffeisen banka).

 

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto rada pomôže projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt online nawww.gestopremesto.sk a banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

 

Prihlasovanie projektov:

od 2. 1. do 15. 2. 2017

 

Hlasovanie:

od 1. 3. do 31. 3. 2017

 

Vyhlásenie vybraného projektu:

- 3. 4. 2017

 

Ako môžete požiadať o finančný príspevok?

- Prihláste svoj projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

 

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

- materské, základné a stredné školy,

- mimovládne neziskové organizácie,

- mesto alebo obec,

- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

Raiffeisen banka podporí:

- aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,

- iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,

- obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).

 

Kto môže hlasovať za projekt?

- Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, budú zverejnené nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2iC1H5E

Prezentácie (pridané 1.12.2016)

prv-2014-2020

prv-2014-2020