Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj

logo_nsrv_sk
Sídlo kancelárie RA NSRV SR: Pietna 1260/5B, 010 04 Žilina
Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR: Utorok - Štvrtok: 13.30 – 15.30 h
Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR: J One, s. r. o.
Webová stránka: www.zilinskyvidiek.sk

Štatutárny zástupca:   PhDr. Mgr. Jozef Mikyška
Regionálni koordinátori: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - oblasť zamerania poľnohospodárstvo, lesníctvo,
                            Ing. Miroslav Jánošík  - oblasť zamerania obce, MAS
Telefón: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - 0903 844 054
     Ing. Miroslav Jánošík  - 0905 240 098

E-mail: mikyska@zilinskyvidiek.sk, janosik@zilinskyvidiek.sk

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje: 
Základnými činnosťami regionálnej antény bude: zber a poskytovanie informácií v regióne Žilinského kraja
- o rozvoji vidieka z pohľadu Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, o úspešne zrealizovaných projektoch 
financovaných z PRV SR 2014 - 2020. Ďalej bude Žilinská regionálna anténa poskytovať poradenstvo z oblasti 
rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; vykonávať prieskumy z vlastného podnetu
a z podnetu Riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prípadne Centrálnej
 jednotky NSRV SR; tiež bude slúžiť ako kontaktný bod pre miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné 
partnerstvá (VSP), ako aj pre potenciálnych žiadateľov z oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a obcí v rámci PRV SR 2014 - 2020. Takisto bude vytvárať priestor na spoluprácu s inými 
formálnymi a neformálnymi sieťami/centrami na národnej alebo regionálnej úrovni, prispievajúc tak k 
implementácii EŠIF v oblasti politiky rozvoja vidieka SR.